Zgłoś kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zgłoś kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

Miasto
Data publikacji: 06 października 2022
Autor: Paula Gałązka
Zdjęcie przedstawia widok z lotu ptaka na Toruń

Przed nami wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2023-2025, które odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r., podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Sprawdź, jak zgłosić kandydata.

CZYM JEST RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA TORUNIA (RDPP)?

Rada jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Tworzy ją osiemnaście osób. W jej skład, poza przedstawicielami Rady Miasta Torunia oraz przedstawicielami Prezydenta Miasta Torunia (pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń), wchodzi dziewięciu przedstawicieli III sektora. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zespół doradczy m.in.:

 • pracuje społecznie na rzecz polepszenia wzajemnych relacji samorządu i środowiska pozarządowego,
 • opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń,
 • podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO,
 • animuje spotkania środowiska pozarządowego w mieście,
 • ocenia oferty składane przez NGO w otwartych naborach na wynajem gminnego lokalu użytkowego,
 • corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
 • współtworzy coroczne programy współpracy GMT z NGO.

Spotkania Rady, które odbywają się co najmniej raz na miesiąc, mają charakter otwarty, co oznacza że każda osoba (mieszkaniec, wolontariusz, przedstawiciel organizacji, itd.) może uczestniczyć w posiedzeniu.

Aktualna kadencja Rady kończy się wraz z rokiem 2022. Kolejna zostanie powołana na lata 2023-2025. Wybory odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r., podczas XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem (uchwała nr 194/1 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r.), działaniem poprzedzającym wybory jest nabór kandydatów na członków RDPP.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO RDPP

1. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego przedstawiciela na kandydata do Rady.

2. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez złożenie do Prezydenta Miasta Torunia, wypełnionego formularza zgłoszenia kandydata lub oświadczenia o treści zgodnej z formularzem.

3. Do zgłoszenia kandydata organizacja pozarządowa załącza:

1) pisemne oświadczenie kandydata na członka rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej oraz wskazujący sposób reprezentacji organizacji pozarządowej i osoby właściwe do reprezentacji;

3) dokumenty lub oświadczenia wykazujące fakt prowadzenia działalności przez organizację pozarządową na terenie Torunia;

4) pisemne poparcie od co najmniej dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, przy czym jedna organizacja może udzielić poparcia maksymalnie trzem kandydatom zgłaszanym przez inne organizacje; nie jest możliwe udzielanie przez organizację poparcia kandydatowi, który w organizacji popierającej jest osobą upoważnioną do reprezentacji organizacji i podpisywania oświadczeń woli;

5) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Zgłoszenie kandydata oraz poparcie dla kandydata zgłaszanego przez inną organizację pozarządową może być dokonane przez osobę posiadającą prawo do reprezentowania danej organizacji zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji.

5. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie o wyborach będzie mniejsza niż liczba miejsc w radzie przewidzianych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydent ponawia ogłoszenie o wyborach, przy czym termin na zgłaszanie kandydatów w ponowionym naborze zostaje skrócony do 7 dni kalendarzowych. Jeżeli ponowiony nabór kandydatów nie będzie skuteczny RDPP będzie funkcjonować w zmniejszonym składzie.

6. Zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu są publikowane w miejskim serwisie internetowym dedykowanym organizacjom pozarządowym: www.orbitorun.pl, w formie listy kandydatów wraz z sylwetką kandydata zgodnie z treścią podaną w formularzu zgłoszenia kandydatów.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wksii@um.torun.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście: w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, adres jak wyżej, pokój nr 35 w terminie do dnia 21 października 2022 r., do godz. 15.00.

Na podstawie nadesłanych informacji sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na miejskim portalu dla NGO: www.orbitorun.pl w terminie do dnia 28 października 2022 r.


Do pobrania:

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Kamińska - Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

tel.: 56 611 86 73; e-mail: m.kaminska@um.torun.pl

fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Premiera filmu "Barbarka 1939"
  Kultura, Miasto
  Zainteresowanie było tak duże, że zorganizowano aż trzy pokazy. 27 listopada 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" odbyła się premiera filmu "Barbarka 1939".
 • Zdjęcie przedstawia scenę, na którzy goście otworzyli Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy
  Kultura, Miasto
  26 listopada 2022 r. rozpoczął się Toruński Jarmark Bożonarodzeniowych. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 50 wystawców i moc atrakcji.
 • Dziecko
  Miasto
  Fundacja Daj Szansę organizuje w Toruniu konferencję pn.: „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?"
 • Inwestycje, Miasto
  Przy ulicy Strzałowej w Toruniu powstanie nowy kompleks szkolny. 25 listopada 2022 została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag.
 • Eko, Miasto
  Zima 2022 roku zawitała do Torunia w ostatnich dniach listopada. Pierwsze śniegi szybko topnieją, więc utrwaliliśmy je na zdjęciach.
 • Dyrektor wręczył wyróżnienia zasłużonym pracownikom szkoły.
  Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 25 listopada 2022 r. obchodzono 30. rocznicę utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
 • Przypominamy, że listopad 2022 r. jest ostatnim miesiącem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy.
 • Pełną ofertę inwestycyjną miasta oraz zaproszenie do współpracy przekazali wczoraj, 24 listopada 2022 roku, na ręce ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjianga przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu. Dyplomata z Państwa Środka na swoją pierwszą wizytę po objęciu stanowiska ambasadora ChRL w Polsce wybrał Toruń.
 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: Szuflada Mickiewicza, czyli o lirykach lozańskich (i nie tylko), który odbędzie się 5 grudnia 2022 r o godz. 16:00. Wygłosi go dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK. W ramach wykładu zajrzymy do Mickiewiczowskiej szuflady. Znajdziemy...
 • Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.
 • Beneficjenci projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” odebrali laptopy, które mają stanowić wsparcie w nauce i rozmowy toruńskich uczniów.
 • We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Miasto Toruń zorganizowało podróż studyjną Study Tour dla przedstawicieli biur podróż z Korei Południowej. Goście zwiedzają nasze miasto m.in. śladem Mikołaja Kopernika i pierników.
 • Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.
 • Dwa nowoczesne biurowce powstaną w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 9. Trwają prace ziemne związane z budową budynków biurowych firmy Pikseo. Generalnym wykonawcą jest toruńska firma TOM-BUD. Na terenie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Torunia (ul. Grudziądzka), realizowane będą dwa nowoczesne budynki biurowe. Będzie w nich...