Budżet obywatelski 2024 - ostateczna lista projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet obywatelski 2024 - ostateczna lista projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie

Napis: Budżet obywatelski mieszkańców Torunia - Głosujemy

8 września 2023 r. została opublikowana lista pojektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie (odrzuconych) w procedurze budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2024. Na liście znajduje się 29 projektów odrzuconych, 2 wycofane przez wnioskodawców oraz 2 już realizowane lub zaplanowane.

Projekty są pogrupowane w pule osiedlowe i ogólnomiejską. Tabela zawiera m.in. opis oraz uzasadnienie niepoddania projektu pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 23 września do 2 października 2023 r.

Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0565 Bydgoskie Uzupełnienie alei kasztanowców przy ul. Bydgoskiej. Ul. Bydgoska od ul. Reja do ul. Chopina. Odrzucone

Dosadzanie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństa ruchu tramwajów i pieszych.

CH0542 Chełmińskie Chodnikiem w XXI wiek. Ul. Sucha, na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. św. Andrzeja Boboli, 87-100 Toruń. Odrzucone

Nieuregulowana sytuacja terenowo-prawna. W roku 2024 MZD przeprowadzi procedurę ZRiD dla tego przedsięwzięcia.

CH0543 Chełmińskie Gospodarz placu zabaw - to zadbany obiekt i przyjemność odpoczywania. Teren plac zabaw i mini siłownia: Hurynowicz 2-20, Sz. Chełmińska 161-163, Sz.Chełmińska 155-155c DZ. 54/14. Odrzucone

Teren podlega bieżącemu utrzymaniu i konserwacji zgodnie z ujednoliconymi zasadami stosowanymi przez WŚiE.

CH0547 Chełmińskie Wybudowanie Zatoki Parkingowej na 4 pojazdy w tym jeden dla inwalidów przy rampie wjazdowej do poczty, oraz klientów i dostawców Poczty Polskiej. Teren przed Pocztą na Szosie Chełmińskiej 140. Odrzucone

Realizacja zadania wymagałaby zniszczenia urządzonego w tym miejscu terenu zieleni. W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe.

CH0555 Chełmińskie Bezpieczny Parking. Obręb 10 działka 777/2. Odrzucone

Montaż szlabanu zaprzecza podstawowej zasadzie budżetu obywatelskiego, jaką jest zasada ogólnodostępności.

CH0557 Chełmińskie Wybieg dla piesków. Obręb 10 działki 777/2, 777/3, 735/3. Odrzucone

Teren sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi.

GB0123 Grębocin-Bielawy Montaż ekranów akustycznych dla mieszkańców osiedla Bielawy przy ul. Olimpijskiej. Ul. Olimpijska (między ul. Olsztyńska i Szosa Lubicka), ekrany powinny powstać po obu stronach ulicy: po stronie osiedla oraz przede wszystkim po stronie zakładu Bella Sp. z o. o. i Centrum Handlowego Nowe Bielawy. Odrzucone

Koszt proponowanych działań przekracza limity środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego.

GB0126 Grębocin-Bielawy Urządzenie parkingu przy budynku Szczecińska 19 oraz montaż czterech słupków/ motylków uniemożliwiających ruch samochodów po chodniku przy nieruchomości. Szczecińska 19 - parking, zagospodarowanie terenu zielonego i słupki na terenie gminnym - działka nr 326/25 (sąsiadująca z działką 326/23). Odrzucone

Budowa parkingu niemożliwa ze względu na zlokalizowany w tym miejscu przystanek autobusowy.

JM0842 Jakubskie-Mokre Szerszy chodnik dla pieszych przy ul. Targowej po stronie Metronu. Ul. Targowa od ul. Sz. Lubickiej do ul. Pająkowskiego, tj. obręb 56 działka 202/2, 172/2, 183,184, 116/2, 114. Odrzucone

Szerokość istniejącego chodnika, będącego w dobrym stanie, jest zgodna z przepisami. Poszerzenie zniszczyłoby wykonane w tym miejscu nasadzenia zieleni.

JM0848 Jakubskie-Mokre Modernizacja parkingu na Wojska Polskiego, rewitalizacja zieleni + strefa relaksu. Teren wokół budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 10/16, pomiędzy budynkiem mieszkalnym a Przedszkolem Miejskim nr 16. Działka 13/15 obręb 11 (Bi), działka 132/38 obręb 11 (Bp). Odrzucone

Rozbudowa parkingu jest niemożliwa ze względu na niezachowane odległości od budynków mieszkalnych.

K0126 Kaszczorek Scena plenerowa dla Kaszczorka. Działka nr 253/24 przy ul. Gościnnej. W pobliżu toru speedrowerowego. Odrzucone

Wydatek nieracjonalny. Jednostki miejskie dysponują scenami mobilnymi, które można wynająć na potrzeby organizacji imprez osiedlowych.

O0900 Ogólnomiejskie Zielonym szlakiem. Bezpieczna droga dla działkowców i rowerzystów. Od ul. Szosy Bydgoskiej nr działki 35 droga nr 97, 164, 170, 181, 180, 179, 44/1 do ul. Przybyszewskiego (17892). Odrzucone

Realizacja zdania wymagałaby przebudowy drogi wiążącej się z wycinką drzew. Brak zgody społecznej. Ze względu na charakter ul. Przybyszewskiego ruch może odbywać się po jednej jezdni - wydatek nieracjonalny.

O0907 Ogólnomiejskie Nasadzenie drzew przy parkingu na rogu ulic Lelewela i Legionów (koło budynku PSP). Teren przy parkingu na rogu ulic Lelewela i Legionów (koło budynku PSP). Już realizowane lub zaplanowane

Już zaplanowane do realizacji.

O0909 Ogólnomiejskie Ścieżka rowerowa na osiedle Glinki . Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Poznańskiej. Odrzucone

Koszt realizacji przekracza dostępną pulę środków; trwa projektowanie odcinka wzdłuż ul. Poznańskiej (od Andersa na zachód); w 2024 r. MZD przystąpi do opracowania kontynuacji zadania - do Glinek.

O0924 Ogólnomiejskie Gra decyzyjna typu "powódź" zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców Torunia. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu lub w jednej z dzielnic Torunia zagrożonych powodzią - z udziałem mieszkańców. Odrzucone

Projekt wykracza poza ramy budżetu obywatelskiego. Decyzja o prowadzeniu wszelkiego rodzaju symulacji związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną ludności wymaga angażowania organizacyjnego i finansowego służb państwowych, nie należy do kompetencji samorządu gminy i nie jest możliwa do podjęcia w procedurze budżetu obywatelskiego.

O0937 Ogólnomiejskie Toruń jak Wrocław, figurki żab atrakcja dla dzieci i dorosłych. Starówka oraz inne lokalizacje. Odrzucone

Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa ilość elementów małej architektury w Zespole Staromiejskim Torunia jest wystarczająca, z tendencją do nadmiernej. W związku z tym, ze względów konserwatorskich oraz jakości wykorzystania przestrzeni publicznych projekt nie może być poddany pod głosowanie.

O0938 Ogólnomiejskie Ławka z postacią Mikołajka Kopernika i Układ Słoneczny. Skwer na placu Rapackiego, między ul. Fosa Staromiejska a ul. Kopernika. Odrzucone

Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa ilość elementów małej architektury w Zespole Staromiejskim Torunia jest wystarczająca, z tendencją do nadmiernej. W związku z tym, ze względów konserwatorskich oraz jakości wykorzystania przestrzeni publicznych projekt nie może być poddany pod głosowanie.

O0954 Ogólnomiejskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Jar. Niezagospodarowany teren miejski pomiędzy budynkami MSM na osiedlu Jar przy ul. Hubego działki nr 238 i 196. Odrzucone

Realizacja wymagałaby wycinki drzew, co jest niezgodne z oczekiwaniami społecznymi. W roku 2024 MZD wykona analizę przebiegu wybudowanych i zaprojektowanych dróg rowerowych na terenie tzw. osiedla Jar oraz przygotuje koncepcję docelowego rozwoju tej sieci i połączenia z istniejącymi drogami dla rowerów.

O0958 Ogólnomiejskie Skate Park "Na Skarpie" - miejsc do jazdy na deskorolkach, hulajnogach i rolkach . Stare boisko do koszykówki między blokiem Teligi 4, a pętlą tramwajową. Odrzucone

Za blisko budynków mieszkalnych dla uciążliwej funkcji, jaką jest skatepark (teren jest w bliskim sąsiedztwie bloku mieszkalnego, wymagana odległość wynosi nie mniej niż 200 m.).

O0961 Ogólnomiejskie Mniejszy dług Lepsza Przyszłość. Budżet miasta Torunia. Odrzucone

Spłata długu nie stanowi wydatku budżetu miasta (jest to rozchód, a nie wydatek). W związku z powyższym nie może być realizowana w procedurze budżetu obywatelskiego.

O0966 Ogólnomiejskie Pompuj i hulaj ile wlezie! Rekreacyjny kompleks na lewobrzeżu. Teren położony w lewobrzeżnej części Torunia, pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S-10 i Popiołową Drogą. Będzie to jedna z działek nr: 1/79, 1/80, 1/81 (wybór działki autor pozostawia decyzji gminie m. Toruń) w obrębie geodezyjnym 75, gdzie mieścił się poligon wojskowy – teren zwany potocznie BETONKAMI. Odrzucone

Dla tego obszaru powstaje kompleksowy projekt zagospodarowania "Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych na obszarze pomiędzy ulicami: Andersa, Poznańską, Trasą S-10 oraz Popiołową Drogą", zgodny z założeniami wypracowanymi w ramach konsultacji społecznych. Projekt wymaga kompleksowych i długotrwałych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. Zadanie niemożliwe do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego - w okresie jednego roku budżetowego.

O0972 Ogólnomiejskie Kociniec - Koci sierociniec. Ul. Słowackiego 60/2, 87-100 Toruń. Już realizowane lub zaplanowane

Miasto zapewnia opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

O0973 Ogólnomiejskie 100 elektrycznych rowerów dla torunian i torunianek. Cały Toruń. Odrzucone

Miasto planuje przeprowadzić w roku 2024 kolejny przetarg na operatora systemu Toruński Rower Miejski, w ramach którego planowane jest uwzględnienie także rowerów elektrycznych, funkcjonujących w wystemie powszechnego wypożyczania. Projekt pozostaje w sprzeczności z planowanym działaniem miasta.

O0978 Ogólnomiejskie Amfiteatr - scena plenerowa w parku tysiąclecia. Park Tysiąclecia - w pobliżu Placu zabaw, Budynku CUS "Generałówki". Odrzucone

Trwałość projektu unijnego. Nie jest możliwe zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, której wielkość była jednym z kluczowych elementów pozyskania dofinansowania na renowację Parku Tysiąclecia. Względy konserwatorskie; nieracjonalność wydatku.

P0208 Podgórz Wreszcie ciszej na Galona – wymiana nawierzchni na dziedzińcu bloku przy ul. Galona na nieemitującą hałasu kostkę betonową z mikrofazą. Ul. Galona 2 do 6, działka o nr geodezyjnym 632 obr. 70, Toruń. Odrzucone

Wewnętrzy dziedziniec na terenie spółdzielni mieszkaniowej. Zadanie statutowe spółdzielni.

R0150 Rubinkowo Projekt Manhattan. Ul. Działowskiego, targowisko Manhattan. Odrzucone

Zadanie dzierżawcy - Stowarzyszenia Mannhattan, zgodnie z umową dzierżawy.

RU0112 Rudak Zapora drogowa przy wjeździe na osiedle. Ul. Gerwazego 16/5. Odrzucone

Projekt zaprzecza zasadzie ogólnodostępności zapisanej w regulaminie budżetu obywatelskiego.

SM0460 Staromiejskie Modernizacja placu zabaw na fosie zamkowej. Fosa zamkowa, między ul. Przedzamcze a ul. Podmurną. Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

SM0471 Staromiejskie Fantastyczny Dom Kultury dla Starówki - Fabulatorium. Miejsce realizacji projektu są pomieszczenia w Centrum Kultury Dwór Artusa, znajdujące się w budynku należącym do Gminy Miasta Toruń mieszczącym się pod adresem Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. Wycofane przez wnioskodawcę

Wycofany przez wnioskodawcę - połączony z projektem SM0469 i przeniesiony na listę ogólnomiejską pod numerem O0986.

ST0155 Stawki Kompleksowe zagospodarowanie skweru Czapli/Tataraków/Łączna. Skwer Czapli/Tatarów/Łączna, schron C-89 (dz.878), działka nr 879. Odrzucone

Na wskazanym terenie brak zgody społecznej co do sposobu dalszego zagospodarowania. Jesienią 2023 r. odbęda się  konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy będą rozmawiać o aktualnych potrzebach związanych z tym terenem. Ewentualne projekty będą mogły być poddawane pod głosowanie po przeprowadzeniu konsultacji.

W0491 Wrzosy Leśny plac zabaw na Jarze. Toruń, obręb 30, działki numer: 47/1, 62/3, 226, współrzędne 53°03'08.7"N 18°35'46.9"E (pinezka https://goo.gl/maps/SUVgMPLXERtMmdDQ8) lub jeśli to niemożliwe to we wskazanym miejscu tylko na terenie działki 47/1. Odrzucone

Wskazana w projekcie działka miejska ma przeznaczenie drogowe. Pozostałe tereny należą do Lasów Państwowych - brak zgody właściciela.

W0492 Wrzosy Uporządkowanie lasu przy osiedlu Harmonia na Jarze. Toruń, Obręb 30, Działka 47/1 Identyfikator działki 046301_1.0030.47/1 Obszar około 1 ha działki 47/1 - obszar graniczący z działką 129/2 (osiedle Harmonia, wybudowane przez firmę LEM-BUD). Odrzucone

Teren Lasów Państwowych. Bieżące utrzymanie należy do zadań statutowych tej jednostki.

W0499 Wrzosy Boisko sportowe na Wrzosach - remont. Wrzosy, boisko sportowe za Środowiskowym Domem Samopomocy (ul. Św. Jana Bosko). Odrzucone

W związku z toczącą się procedurą zaskarżenia mpzp dla tego obszaru, na wskazany terenie nie są podejmowane przez miasto działania inwestrycyjne - do czasu zakończenia procedur związanych z wejściem w życie nowego mpzp.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu ceglana wierza ruin Zamku Krzyżackiego nocą
  Kultura, Miasto, Sport
  Przed nami weekend pełen magii, czarów i zaklęć - kto chce poczuć się czarodziejem i wróżką, zapraszamy do wizyty w Zamku Krzyżackim. A kto już się zmęczy czarowaniem, zachęcamy do uczestnictwa w wielu innych zajmujących wydarzeniach w Toruniu.
 • Na zdjęciu: zawodnicy masters - mężczyźni biorą udział w biegu w hali na bieżni
  Miasto, Sport
  24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń odbędą się są 33. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters połączone z 7. Halowymi Mistrzostwami Polski Lekarzy.
 • Kultura, Miasto
  W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • Na zdjeciu: widok z góry na salę gimnastyczną, gdzie na krzesełkach siedzą ludzie i słuchają wystąpienia prezydenta miasta
  Miasto
  22 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Michała Zaleskiego z mieszkańcami Torunia – tym razem okręgu Chełmińskie.
 • Na zdjęciu: fragment białego autobusu miejskiego
  Miasto, MZK
  Od poniedziałku 26 lutego 2024 r. wprowadzone zostaną korekty odjazdów linii nr 30, 39 i 44 w dni robocze z pętli Nad Strugą i Wapienna w godzinach 7:00-8:00.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Przedstawiciele firm marketingowych spotkali się z prezydentem Michałem Zaleskim, żeby porozmawiać o możliwościach rozwoju oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w prowadzeniu biznesu w Toruniu.
 • Z okazji obchodów 100-lecia hokeja w Toruniu, jak również w ramach akcji „Sportowe ferie 2024” został rozegrany turniej e-hokeja.
 • Na lodowisku Tor-Tor przy ul. Bema trwają Mistrzostwa Polski Centralnej Ligi Juniorów w hokeju na lodzie. W turnieju doskonale spisują się gospodarze - MKS Sokoły Toruń.
 • Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury zjechali do Torunia na I Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny. Wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowały wspólnie Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres trwa od 21 do...
 • 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń odbędą się są 33. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters połączone z 7. Halowymi Mistrzostwami Polski Lekarzy.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.