Granty PPGR - nabór uzupełniający! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Granty PPGR - nabór uzupełniający!

Miasto
Data publikacji: 04 października 2022
Autor: Filip Tomasik

Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zakup sprzętu komputerowego wspomagającego proces edukacji dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Nabór uzupełniający prowadzoiny jest w związku z wystąpieniem oszczędności w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO: 

 1. 1.     Ze wsparcia  mogą skorzystać tylko Uczniowie spełniający następujące warunki:

1)     dziecko powinno zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2)     członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3)     dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 1. 2.     Liczba miejsc w naborze jest ograniczona.
  Pula środków finansowych w ramach naboru uzupełniającego pozwoli na zakup przez Gminę Miasta Toruń ok. 20 sztuk sprzętu komputerowego w cenie ok. 2 500 zł brutto. O miejscu na liście wnioskodawców oraz przyznaniu sprzętu komputerowego w ramach ww. projektu grantowego  będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 2. 3.     W naborze uzupełniającym nie mogą wziąć udziału uczniowie już zakwalifikowani
  do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach pierwszego naboru projektu grantowego PPGR w Toruniu!
 3. 4.     Dzieci / uczniowie, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów „Zdalna Szkoła" / „Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt komputerowy w ramach niniejszego projektu grantowego („Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”).
 4. Osoby uprawnione i zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

1)     w przypadku uczniów niepełnoletnich:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

2)     w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (wymóg obowiązkowy);

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

oraz wszyscy wnioskodawcy składają dodatkowo (wymóg obowiązkowy) – jako załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające:

 

1)     fakt pokrewieństwa w linii prostej z pracownikiem byłego PPGR (weryfikacja na podstawie odpisu aktu stanu cywilnego np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);

UWAGA! W celu wydania przez Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu wyżej wskazanych dokumentów należy kontaktować się pod numer telefonu: 56 611 83 95. Na wnioskach o wydanie ww. dokumentów składanych korespondencyjnie lub do skrzynek podawczych należy umieścić dopisek - Granty PPGR;

2)     fakt wykonywania pracy w PGR (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR; świadectwa pracy z PPGR; legitymacji służbowej; odcinków list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR; dyplomów; dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; itp.);

3)     potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020-2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (weryfikacja na podstawie: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp.).

UWAGA! Brak, któregoś z powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych! Nie ma możliwości uzupełnienia wniosków.

6. Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do weryfikacji uprawnienia do ubiegania się o wsparcie w ramach projektu.

7. Za złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

8. W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka.
W przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

 

 9. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Granty PPGR”:

1)     osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (PIUM) – Centrum,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (parter)

lub

2)     za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 17.00.

10. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od wyniku weryfikacji złożonych dokumentów i kolejności przyjętych kompletnych wniosków.

11. W przypadku pytań, nr tel. do kontaktu: 56 611 85 55.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Najczęściej czytane aktualności

 • Premiera filmu "Barbarka 1939"
  Kultura, Miasto
  Zainteresowanie było tak duże, że zorganizowano aż trzy pokazy. 27 listopada 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" odbyła się premiera filmu "Barbarka 1939".
 • Zdjęcie przedstawia scenę, na którzy goście otworzyli Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy
  Kultura, Miasto
  26 listopada 2022 r. rozpoczął się Toruński Jarmark Bożonarodzeniowych. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 50 wystawców i moc atrakcji.
 • Dziecko
  Miasto
  Fundacja Daj Szansę organizuje w Toruniu konferencję pn.: „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?"
 • Inwestycje, Miasto
  Przy ulicy Strzałowej w Toruniu powstanie nowy kompleks szkolny. 25 listopada 2022 została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag.
 • Eko, Miasto
  Zima 2022 roku zawitała do Torunia w ostatnich dniach listopada. Pierwsze śniegi szybko topnieją, więc utrwaliliśmy je na zdjęciach.
 • Dyrektor wręczył wyróżnienia zasłużonym pracownikom szkoły.
  Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 25 listopada 2022 r. obchodzono 30. rocznicę utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
 • Przypominamy, że listopad 2022 r. jest ostatnim miesiącem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy.
 • Pełną ofertę inwestycyjną miasta oraz zaproszenie do współpracy przekazali wczoraj, 24 listopada 2022 roku, na ręce ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjianga przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu. Dyplomata z Państwa Środka na swoją pierwszą wizytę po objęciu stanowiska ambasadora ChRL w Polsce wybrał Toruń.
 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: Szuflada Mickiewicza, czyli o lirykach lozańskich (i nie tylko), który odbędzie się 5 grudnia 2022 r o godz. 16:00. Wygłosi go dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK. W ramach wykładu zajrzymy do Mickiewiczowskiej szuflady. Znajdziemy...
 • Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.
 • Beneficjenci projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” odebrali laptopy, które mają stanowić wsparcie w nauce i rozmowy toruńskich uczniów.
 • We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Miasto Toruń zorganizowało podróż studyjną Study Tour dla przedstawicieli biur podróż z Korei Południowej. Goście zwiedzają nasze miasto m.in. śladem Mikołaja Kopernika i pierników.
 • Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.
 • Dwa nowoczesne biurowce powstaną w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 9. Trwają prace ziemne związane z budową budynków biurowych firmy Pikseo. Generalnym wykonawcą jest toruńska firma TOM-BUD. Na terenie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Torunia (ul. Grudziądzka), realizowane będą dwa nowoczesne budynki biurowe. Będzie w nich...