Kształcenie zawodowe - polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Kształcenie zawodowe - polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Tytuł projektu:
Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Program Operacyjny:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
PROGRAM EDUKACJA
Komponent III  „Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 405 533,45 zł
Kwota dofinansowania: 405 533,45 zł
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 (85%), Budżet Państwa (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
7.04.2020 r.

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Lider:
Gmina Miasta Toruń
Partnerzy z Państw Darczyńców:
- Fitjar vidaregåande skule, ul. Havnavegen 2, 5418 Fitjar, (region) Hordaland, Norwegia
- IÐAN fræðslusetur ehf, ul. Vatnagarðar 20, 104 Reykjavík, Islandia

Szkoły biorące udział w projekcie:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Termin realizacji:
1.09.2021 r. - 31.08.2022 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET (kształcenia i szkolenia zawodowego), w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach.

Cele szczegółowe:
- poznanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Norwegii i Islandii, wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych m.in. kształcenia dualnego, współpracy z pracodawcami, promocji VET
- poznanie i porównanie oferty kształcenia zawodowego, programów nauczania, systemu egzaminów zewnętrznych, metod nauczania, bazy dydaktycznej oraz wykorzystania ICT dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu zostały zrealizowane dwa spotkania projektowe i trzy spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich.

Rezultaty m.in.:
- pozyskanie nowych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,
- rozwój kompetencji miękkich,
- zwiększenie kompetencji w zakresie języka obcego,
- podniesienie jakości oferty edukacyjnej,
- udoskonalenie metod nauczania i wychowania, ulepszanie organizacji pracy oraz podniesienie kompetencji kadry,
- wzbogacenie bazy dydaktycznej o materiały źródłowe.
- zwiększenie efektywności systemu kształcenia w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy,
- podniesienie poziomu partnerstwa branżowego, czyli platformy porozumienia instytucji partnerskich prowadzących zbliżoną działalność, pragnących wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę,
- publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

Relacja z podpisania umowy partnerskiej między Gminą Miasta Toruń i zagranicznymi partnerami, które miało miejsce w dniu 27.10.2021 r. w Toruniu.

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ W SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TORUNIU w dniach 31.05.2022 r. - 2.06.2022 r.

Poradnik dobrych praktyk edukacji włączającej dla nauczycieli szkół zawodowych 

Mobilność szkoleniowa w Fitjar Vidaregåande Skule w Norwegii

Mobilność szkoleniowa w IDAN Education Centre / Reykjavík / Islandia

Mobilność szkoleniowa w Gminie Miasta Toruń / Polska

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

--------------------------------

Project title:
Development of vocational education aiming at social inclusion – polish-scandinavian exchange of experience and good practices

Operational Programme:
European Economic Area Financial Mechanism
EDUCATION PROGRAM
Component III "Institutional cooperation - vocational education for improving the quality and relevance of vocational education and training (VET) and vocational lifelong learning"

Financial data:
Total cost: 405 533,45 zł
Grant amount: 405 533,45 zł
Source of funding: EEA Financial Mechanism 2014-2021 (85%), State Budget (15%)

Date of signing the grant agreement:
7.04.2020 r.

Beneficiary:
Municipality of Toruń

Implementer:
Leader:
Municipality of Torun
Partners from the Donor States:
- Fitjar vidaregåande skule, ul. Havnavegen 2, 5418 Fitjar, (region) Hordaland, Norway
- IÐAN fræðslusetur ehf, ul. Vatnagarðar 20, 104 Reykjavík, Iceland
Schools participating in the project:
Lifelong Learning Centre in Toruń
Gastronomic and Hospitality School Complex in Toruń
Economic Schools Complex in Toruń
Automobile School Complex in Toruń
Complex of General and Technical Secondary Schools No. 13  in Toruń
Complex of Mechanical, Electric and Electronic Schools in Toruń
Complex of Technical Schools in Toruń

Completion date:
1.09.2021 r. - 31.08.2022 r.

Project description:
The main objective of the project was to improve professional and linguistic competences of 25 representatives of management staff and teachers of Toruń and Scandinavian VET (Vocational Education and Training) institutions, in the field of methodology of dual vocational education using ICT, through participation in meetings and trainings.
Specific objectives:
- to learn about vocational education systems in Poland, Norway and Iceland in relation to changing economic and social needs, e.g. dual education, cooperation with employers, VET promotion
- to acquaint oneself with and compare the vocational education offer, curricula, external examination system, teaching methods, didactic base and the use of ICT adapted to the labour market needs.
The project included two project meetings and three training meetings of managers and teachers of vocational schools from the partner countries.

Results include:
- acquisition of new teaching and training materials,
- development of soft competences,
- Increased foreign language competence,
- Increased quality of educational offer,
- improvement of teaching and learning methods, improvement of work organisation and staff competences,
- enrichment of the didactic base with reference materials.
- Increasing the efficiency of the education system in the direction compliant with the labour market demand,
- Increasing the level of sector partnership, i.e. a platform of agreement between partner institutions conducting similar activities, willing to exchange experiences and establish cooperation,
- publication of a good practice guide for inclusive education.

Report on the signing of the partnership agreement between the City of Toruń authorities and its foreign partners, held on October 27, 2021 in Toruń

AGENDA OF THE STUDY VISIT TO VOCATIONAL SCHOOLS IN TORUŃ on May 31, 2022 - June 2, 2022

Good practice guide for inclusive education for vocational school teachers

Training mobility at Fitjar Vidaregåande Skule in Norway

Training mobility at IDAN Education Centre / Reykjavík / Iceland

Training mobility in the Municipality of the City of Torun in Poland

The project has been materially and financially implemented.

Project Metrics:
Programming period: European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021
Fund: European Economic Area Financial Mechanism
Programme: European Economic Area Financial Mechanism
Project type: Competitive project
Target group: Teachers
Project topics: Education
Implementer:
Lifelong Learning Centre in Toruń.
City Council of Toruń
Department of Education
Complex of Mechanical, Electric and Electronic Schools in Toruń
Complex of Technical Schools in ToruńMetryczka projektu
Okres programowania: 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Fundusz: 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Program: 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Urząd Miasta Torunia
Wydział Edukacji
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Technicznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.