Więcej możliwości, więcej szans | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Więcej możliwości, więcej szans

Tytuł projektu:
Więcej możliwości, więcej szans.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 341 604,77 zł
Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny (85%): 1 990 364,05 zł
Budżet Państwa (15%): 351 240,72 zł

Termin realizacji:
od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Opis projektu:
Cel:
Celem głównym projektu było wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych grupy 3 944 uczniów i uczennic toruńskich jednostek oświatowych oraz poprawa efektywności uczenia się poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, zajęcia dodatkowe oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Grupa docelowa:
3 944 uczniów i uczennic 19 toruńskich jednostek oświatowych
Szkoły biorące udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 13,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 23,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 33,
 5. Gimnazjum Nr 3,
 6. Gimnazjum Nr 21,
 7. Zespół Szkół Nr 22 – Gimnazjum Nr 22,
 8. Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum Nr 6, VI Liceum Ogólnokształcące,
 9. Zespół Szkół Nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 18, XII Liceum Ogólnokształcące,
 10. Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 19, Gimnazjum Nr 19,
 11. Zespół Szkół Nr 7 – Szkoła Podstawowa Nr 10, Gimnazjum Nr 10,
 12. Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 8,
 13. Zespół Szkół Nr 9 – Szkoła Podstawowa Nr 9, Gimnazjum Nr 9,
 14. Zespół Szkół Nr 16 – Szkoła Podstawowa Nr 16, Gimnazjum Nr 16,
 15. Zespół Szkół Nr 26 – Szkoła Podstawowa Nr 26, Gimnazjum Nr 26,
 16. Zespół Szkół Nr 31 – Szkoła Podstawowa Nr 31, Gimnazjum Nr 31,
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Gimnazjum Nr 29, II Liceum Ogólnokształcące,
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – Gimnazjum Nr 30, III Liceum Ogólnokształcące,
 19. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – VIII Liceum Ogólnokształcące.

Główne działania:

 • prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dotyczących wyrównywania braków uczniów w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych organizowanych dla uczniów o specyficznych trudnościach w zakresie uczenia się,
 • doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna skierowana do uczniów wykazujących problemy w nauce,
 • prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań,
 • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone w części gimnazjów i liceów,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania,
 • zakup sprzętu i materiałów.

Produkty Projektu:

 • 12 609 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 6 199 godz. zajęć specjalistycznych dla uczniów o specyficznych trudnościach w zakresie uczenia się (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 2 901 godz. doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej skierowanej do uczniów wykazujących problemy w nauce (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 5 797 godz. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych realizowanych w formie kół zainteresowań (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • 454 godz. poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w części gimnazjów i liceów (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika),
 • wdrożenie w ośmiu szkołach innowacyjnych form nauczania i oceniania (100% wartości wskaźnika realizacji wskaźnika).

Osiągnięte rezultaty Projektu:

 • ograniczenie braków i nierówności w grupie uczniów i uczennic w zakresie wymaganych osiągnięć edukacyjnych - 217,64% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie problemów w nauce wśród uczniów i uczennic mających znaczne trudności w opanowaniu umiejętności i wiedzy przez doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną - 175,59% wartości wskaźnika,
 • nabycie i ugruntowanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wśród uczniów i uczennic - 157,40% wartości wskaźnika,
 • przekazanie wiedzy i informacji o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej i nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności planowania ścieżki zawodowej - 845,16% wartości wskaźnika,
 • rozwinięcie oferty zajęć dla uczniów z dysfunkcjami - 100% wartości wskaźnika,
 • wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania w szkołach – 100% wartości wskaźnika,
 • efektywna realizacja 19 programów rozwojowych szkół – 100% wartości wskaźnika,
 • przygotowanie SP Nr 23 do przyjęcia młodszych dzieci – 100% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej- zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost samooceny uczniów dzięki zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych w grupie rówieśniczej - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost wiary we własne możliwości oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności kształcenia i płynących z niego korzyści - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • promocja postaw aktywnych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji oraz rozwijaniu zainteresowań - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 191,60% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń - zajęcia specjalistyczne - 172,90% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna - 159,12% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń - poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe - 774,19% wartości wskaźnika,
 • zniwelowanie niepowodzeń - zajęcia dodatkowe - 127,27% wartości wskaźnika.

Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Edukacji

Najczęściej czytane aktualności

 • Zastępca prezydenta Rafał Pietrucień na Zlocie Mercedesów
  Miasto, Sport
  Kilkuset fanów mercedesów odwiedziło Toruń 19 maja 2024 r. W MotoParku przy ul. Łukasiewicza 66 odbył się Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz.
 • Dziecko na rowerku na Motoarenie
  Sport
  246 uczestników stanęło 19 maja 2024 r. na starcie zawodów rowerkowych dla dzieci na Motoarenie.
 • Rondo Czadcy z tramwajem
  Drogi, Miasto
  Uwaga! Awaria sygnalizacji świetlnych w rejonie ronda Czadcy, spowodowana przez burzę. Prosimy o ostrożność!
 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Michał Gordon oprowadza zwiedzających po wystawie, fot. Sławomi Kowalski
  Kultura, MZK
  Atrakcją pierwszej w tym roku Toruńskiej Nocy Muzeów była wystawa pt. „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i Toruński Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
 • Na zdjęciu: pani daje dziecku cukierki z koszyka
  Miasto
  Po raz 12. Zespół Szkół nr 19 zorganizował piknik dla swoich uczniów i ich rodzin. Atrakcji było co nie miara!
 • 18 maja 2024 r. w hali w hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej rozpoczął się III Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” w szpadzie dziewcząt i chłopców. Zawody potrwają do 19 maja.
 • 80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Dziesięć wyjątkowych monodramów na scenie Teatru Baj Pomorski – rozpoczęły się 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora.
 • W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.