Konkursy ofert dla turystyki i krajoznawstwa | www.torun.pl

Konkursy ofert dla turystyki i krajoznawstwa

Miasto
Data publikacji: 23 listopada 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: zespół staromiejski z lotu ptaka, na pierwszym planie ratusz staromiejski

Do 17 grudnia 2021 r. można składać propozycje w dwóch otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.

W konkursach, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia 19 listopada 2021 r., udział wziąć mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia zwykłe (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

I. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Celem zadania jest wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, wzmocnienie potencjału zespołu staromiejskiego w Toruniu, wzmocnienie turystycznych marek Torunia, rozszerzenie strefy turystycznej Torunia w oparciu o zasoby historyczne, wzmocnienie potencjału Torunia w zakresie turystyki edukacyjnej oraz rozwój turystyki biznesowej w Toruniu.

Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie, o którym mowa powyżej zrealizowane może zostać np. poprzez:

 • wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
 • wspieranie działań mających na celu organizację szkoleń, spotkań, webinarów branżowych oraz inicjatyw promujących działalność turystyczną i krajoznawczą, w tym akcji internetowych, również za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Gminę Miasta Toruń;
 • organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie miasta Torunia o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym;
 • tworzenie publikacji/ulotek/gier (zarówno wersji papierowych, jak i on line) przyczyniających się do wzmocnienia turystycznych marek Torunia oraz potencjału turystycznego miasta;
 • organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Toruniu, w tym również działania internetowe.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym pełna treść ogłoszenia, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  - przejdź do strony BiP

Link do strony z ogłoszeniem konkursowym w GENERATORZE OFERT witkac.pl


II. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, promocja potencjału i oferty turystycznej miasta oraz wzmocnienie identyfikacji przynależności Torunia do Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy. Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Realizacja zadania obejmuje promocję turystyczną Torunia poprzez:

 • Organizację plenerowego stoiska miasta podczas Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy w Neuss (Niemcy) w dniach 26-29 maja 2022 roku, zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie przygotowanym przez jego organizatora. Zapewnienie prezentacji walorów turystycznych Torunia w ramach tzw. wieczoru toruńskiego (planowanego w dniu 28 maja), w miejscu wyznaczonym przez organizatora zjazdu.
 • Organizację w okresie wakacyjnym w 2022 r. co najmniej trzech, 1-dniowych, wydarzeń/eventów, trwających nie mniej niż 8 godzin dziennie, połączonych z prezentacją plenerową oferty turystycznej miasta, w wybranych polskich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz związanych z możliwością wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym pełna treść ogłoszenia, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  - przejdź do strony BiP

Link do strony z ogłoszeniem konkursowym w GENERATORZE OFERT witkac.pl


Warunkiem przystąpienia do konkursów jest:
1. przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań elektronicznie w Generatorze Ofert  witkac.pl
2. dostarczenie podpisanego poświadczenia złożenia oferty, stanowiącego wydruk z Generatora Ofert witkac.pl w wersji skanu na adres skrzynki mailowej Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia: wpit@um.torun.pl

Termin składania ofert w wersji elektronicznej i poświadczenia w wersji papierowej (skan) upływa z dniem 17 grudnia 2021 r.UWAGA! WAŻNA INFORMACJA dla oferentów!

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto? Pamiętaj o:
1. Złożeniu oferty za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl, a następnie wydrukowaniu potwierdzenia złożenia oferty (zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w GENERATORZE OFERT) i opatrzeniu go właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji). Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do właściwego działu Urzędu Miasta Torunia lub jednostki Gminy Miasta Toruń (wskazanej w treści ogłoszenia konkursowego) w formie skanu przesłanego drogą e-mailową na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego.

2. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę e-mailową (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 23:59 ostatniego dnia terminu naboru).

3. Wszystkie załączniki do oferty należy:
•    podpisać i opieczętować lub poświadczyć za zgodność z oryginałem;
•    zeskanować, zapisać do pliku PDF;
•    załączyć do oferty w GENERATORZE OFERT witkac.pl

4. Konieczności uwzględnienia w ofercie:
1) opisu zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania. Oszacuj rezultaty zadania i wskaż je w pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania (tabelka).
2) analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń.

Brak analizy covidowej był dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.

Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej - informacje  mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B - ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).

3) dodatkowej informacji:
•    jakie wydatki zostały zaplanowane do pokrycia z dotacji (rodzaj kosztu, wartość ogółem, w tym wartość planowana do pokrycia z dotacji),
•    wysokość przyjętych stawek pracy wolontariuszy i sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania,
•    opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:
a) architektonicznej,
b) cyfrowej,
c) informacyjno-komunikacyjnej.

Informacje te uwzględnij w części VI oferty. Brak tych informacji w ofercie uznany będzie przez komisję konkursową za błąd formalny podlegający poprawie.

5. Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

Prosimy organizacje pozarządowe (oferentów) o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.

Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):
1) kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.:

a) zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b) czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią
SARS-CoV-2?;
c) czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;

2) kryteria oceny punktowej.

Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE”  w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona.

Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.

Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty).
/-/

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ludzie idący ulicą
  Miasto
  Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie skierował do redaktora naczelnego „Nowości”, Marcina Habela, po publikacji dwóch artykułów na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dyrektor jednostki Rafał Walter.
 • Na zdjęciu: kobieta patrzy na zdjęcia na wystawie Sztuka Natury
  Eko, Miasto
  Ruszyła 14. edycja Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury" Toruń 2021.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski kontynuuje leczenie z powodu zachorowania na Covid-19. Jak poinformował w mediach społecznościowych, jego stan zdrowia z dnia na dzień się poprawia.
 • Kościoł pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.Fot. Sławomir Kowalski
  Drogi, Miasto
  W sobotę 4 grudnia w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.
 • Na zdjęciu od lewej: Łukasz Kaźmierczak, Adrian Drzycimski - Instytut Wspierania Nowych Technologii, Violetta Weroniecka - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Łukasz Szarszewski – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w partnerstwie z liderem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Instytutem Wspierania Nowych Technologii podpisało umowę o wartości docelowej dla mieszkańców ponad 2 mln zł na realizację pilotażowego programu badania rynku pracy. Projekt realizowany będzie ze środków Rezerw Funduszu Pracy Ministerstwa...
 • Plakat zachęcający do udziału w akcji sprawdź światła
  Miasto
  4 grudnia 2021 r. można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł drogowych w wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów w Toruniu.
 • Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Grupa Balzola zapraszają na przegląd filmów, opartych na prozie najpopularniejszego polskiego twórcy literatury science-fiction. Od 10 do 30 grudnia na dużym ekranie Kina Camerimage, znajdującego się w Budynku Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim 28,...
 • W najbliższą sobotę, 4 grudnia 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów w Toruniu odbędzie się Turniej Mikołajkowy Hokeja Halowego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Urząd Miasta Torunia weryfikuje dokumentację dostarczoną przez torunian starających się o granty w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
 • Miasto Toruń nagrodzone przez Wspólnotę Polską "Za zasługi dla sportu polonijnego". Wyróżnienie odebrał 3 grudnia 2021 r. zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podczas uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • Na jubileuszową, niezwykłą wystawę z okazji 130-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej w grodzie Kopernika zaprasza Miejski Zakład Komunikacji i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • Drony – technologia przyszłości już nadleciała. Systemy bezzałogowych statków powietrznych niewątpliwie mają szansę stworzyć branżę konkurencyjną do przemysłu samochodowego i lotniczego. W kolejnym odcinku cyklu „Start Up Toruń” Błażej Kriks właściciel firmy KRX Flying oraz ośrodka szkolenia OperatorDronów.pl opowiada o przyszłości swojej branży i...
 • Portal torunposzkole.pl to pomoc dla toruńskich rodziców poszukujących wartościowych zajęć pozaszkolnych dla swoich dzieci.
 • Z powodu montażu naświetlaczy w sobotę 11 grudnia 2021 r. most Piłsudskiego będzie zamknięty dla aut w godzinach od 6.00 do 17.00.