Drugi konkurs ofert dla toruńskiej kultury | www.torun.pl

Drugi konkurs ofert dla toruńskiej kultury

Kultura
Data publikacji: 22 listopada 2021
Autor: Małgorzata Litwin
Mężczyzna w masce grający na akordeonie na toruńskim rynku staromiejskim, fot. Adam Zakrzewski

Do 17 grudnia 2021 r. można składać propozycje w drugim otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w 2022 r.

W konkursie, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Torunia 19 listopada 2021 r., udział wziąć mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia zwykłe (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Celem zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i turystów, tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw, rozwijanie świadomego uczestnictwa w kulturze, wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców, łączenie nauki i kultury, promocja dziedzictwa hanzeatyckiego Torunia.

Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.       

Zadanie, o którym mowa powyżej zrealizowane może zostać np. poprzez:

a) organizację koncertów, spektakli, widowisk plenerowych z udziałem publiczności;
b) organizację cyklicznych festiwali budujących markę Torunia jako wiodącego ośrodka kultury w kraju;
c) realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i seniorów;
d) przygotowanie publikacji o charakterze historycznym upowszechniających dzieje Torunia oraz życie jego mieszkańców;
e) realizację działań z zakresu dziedzictwa hanzeatyckiego Torunia.  

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w tej turze konkursu, miasto planuje przeznaczyć kwotę            800 tys. zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1. przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań elektronicznie w Generatorze Ofert  witkac.pl
2. dostarczenie podpisanego poświadczenia złożenia oferty, stanowiącego wydruk z Generatora Ofert witkac.pl w wersji skanu na adres skrzynki mailowej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia wku@um.torun.pl

Termin składania ofert w wersji elektronicznej i poświadczenia w wersji papierowej (skan) upływa z dniem 17 grudnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym pełna treść ogłoszenia, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  - przejdź do strony BiP

Link do strony z ogłoszeniem konkursowym w GENERATORZE OFERT witkac.pl


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA dla oferentów!

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto? Pamiętaj o:

1. Złożeniu oferty za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl, a następnie wydrukowaniu potwierdzenia złożenia oferty (zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w GENERATORZE OFERT) i opatrzeniu go właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji). Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do właściwego działu Urzędu Miasta Torunia lub jednostki Gminy Miasta Toruń (wskazanej w treści ogłoszenia konkursowego) w formie skanu przesłanego drogą e-mailową na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia konkursowego.

2. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę e-mailową (skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę e-mailową najpóźniej do godz. 23:59 ostatniego dnia terminu naboru).

3. Wszystkie załączniki do oferty należy:

 • podpisać i opieczętować lub poświadczyć za zgodność z oryginałem;
 • zeskanować, zapisać do pliku PDF;
 • załączyć do oferty w GENERATORZE OFERT witkac.pl

4. Konieczności uwzględnienia w ofercie:

1) opisu zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania. Oszacuj rezultaty zadania i wskaż je w pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania (tabelka).
2) analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń.

Brak analizy covidowej był dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.

Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej - informacje  mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B - ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).

3) dodatkowej informacji:

 • jakie wydatki zostały zaplanowane do pokrycia z dotacji (rodzaj kosztu, wartość ogółem, w tym wartość planowana do pokrycia z dotacji),
 • wysokość przyjętych stawek pracy wolontariuszy i sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania,
 • opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:
  a) architektonicznej,
  b) cyfrowej,
  c) informacyjno-komunikacyjnej.

Informacje te uwzględnij w części VI oferty. Brak tych informacji w ofercie uznany będzie przez komisję konkursową za błąd formalny podlegający poprawie.

5. Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

Prosimy organizacje pozarządowe (oferentów) o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.

Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):

1) kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.:

a) zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b) czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią
SARS-CoV-2?;
c) czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;

2) kryteria oceny punktowej.

Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE”  w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona.

Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.

Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty).
/-/


Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ludzie idący ulicą
  Miasto
  Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie skierował do redaktora naczelnego „Nowości”, Marcina Habela, po publikacji dwóch artykułów na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dyrektor jednostki Rafał Walter.
 • Na zdjęciu: kobieta patrzy na zdjęcia na wystawie Sztuka Natury
  Eko, Miasto
  Ruszyła 14. edycja Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury" Toruń 2021.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski kontynuuje leczenie z powodu zachorowania na Covid-19. Jak poinformował w mediach społecznościowych, jego stan zdrowia z dnia na dzień się poprawia.
 • Kościoł pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.Fot. Sławomir Kowalski
  Drogi, Miasto
  W sobotę 4 grudnia w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.
 • Na zdjęciu od lewej: Łukasz Kaźmierczak, Adrian Drzycimski - Instytut Wspierania Nowych Technologii, Violetta Weroniecka - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Łukasz Szarszewski – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w partnerstwie z liderem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Instytutem Wspierania Nowych Technologii podpisało umowę o wartości docelowej dla mieszkańców ponad 2 mln zł na realizację pilotażowego programu badania rynku pracy. Projekt realizowany będzie ze środków Rezerw Funduszu Pracy Ministerstwa...
 • Plakat zachęcający do udziału w akcji sprawdź światła
  Miasto
  4 grudnia 2021 r. można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł drogowych w wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów w Toruniu.
 • Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Grupa Balzola zapraszają na przegląd filmów, opartych na prozie najpopularniejszego polskiego twórcy literatury science-fiction. Od 10 do 30 grudnia na dużym ekranie Kina Camerimage, znajdującego się w Budynku Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim 28,...
 • W najbliższą sobotę, 4 grudnia 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów w Toruniu odbędzie się Turniej Mikołajkowy Hokeja Halowego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Urząd Miasta Torunia weryfikuje dokumentację dostarczoną przez torunian starających się o granty w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
 • Miasto Toruń nagrodzone przez Wspólnotę Polską "Za zasługi dla sportu polonijnego". Wyróżnienie odebrał 3 grudnia 2021 r. zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podczas uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • Na jubileuszową, niezwykłą wystawę z okazji 130-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej w grodzie Kopernika zaprasza Miejski Zakład Komunikacji i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • Drony – technologia przyszłości już nadleciała. Systemy bezzałogowych statków powietrznych niewątpliwie mają szansę stworzyć branżę konkurencyjną do przemysłu samochodowego i lotniczego. W kolejnym odcinku cyklu „Start Up Toruń” Błażej Kriks właściciel firmy KRX Flying oraz ośrodka szkolenia OperatorDronów.pl opowiada o przyszłości swojej branży i...
 • Portal torunposzkole.pl to pomoc dla toruńskich rodziców poszukujących wartościowych zajęć pozaszkolnych dla swoich dzieci.
 • Z powodu montażu naświetlaczy w sobotę 11 grudnia 2021 r. most Piłsudskiego będzie zamknięty dla aut w godzinach od 6.00 do 17.00.